Ouderraad Basisschool Sint Jozef

Algemeen

Basisschool St. Jozef kent een Ouderraad. De Ouderraad vindt haar betekenis in het (mede) verlenen van ondersteuning aan het onderwijsteam bij het uitvoeren van diverse activiteiten die er in een schooljaar plaatsvinden. Het mag gezegd worden dat zonder de inspanningen van de Ouderraad deze activiteiten niet of slechts beperkt zouden kunnen plaatsvinden. Daarmee is de Ouderraad van wezenlijke betekenis voor de school of beter gezegd voor de leerlingen, want daar gaat het uiteindelijk om.

Activiteiten
De meeste activiteiten zijn wel bekend omdat ze jaarlijks terugkeren. Ze worden hier opgesomd:
- de viering van Sint Maarten
- het bezoek van Sinterklaas
- de Kerstviering
- carnavalsactiviteiten
- viering Paasfeest
- schoolreisje
- activiteiten afsluiting schooljaar

Ook bij incidentele activiteiten ondersteunt de Ouderraad.

Wat meer informeel heeft de Ouderraad zich ook ten doel gesteld datgene wat er leeft onder ouders over te brengen aan het onderwijsteam, uiteraard voor zover dat nog nodig mocht zijn. Dat houdt in dat indien een lid van de Ouderraad wensen, opmerkingen, klachten en dergelijke ten gehore komen die met school verband houden, hij of zij deze zal ventileren richting de school dan wel de andere leden van de Ouderraad.

Bijdrage
De activiteiten die de Ouderraad samen met de school organiseert kosten geld. Er wordt alles aan gedaan om met een zo beperkt mogelijk budget te werken. Een vrijwillige bijdrage van de ouders in de kosten van de activiteiten is echter onontbeerlijk. Daarom wordt er aan het begin van het nieuwe kalenderjaar een factuur opgesteld met daarin vermeld het bedrag van de bijdrage en met het verzoek deze factuur te voldoen. Het factuurbedrag wordt gesplitst in een bedrag voor alle activiteiten met uitzondering van het schoolreisje en een bedrag voor het schoolreisje. Voor groep 1 tot en met 4 is er nog een apart vermelde bijdrage voor de Sinterklaasviering.

Het is de ervaring van de Ouderraad dat de leerlingen de georganiseerde activiteiten als zeer leuk ervaren.

Organisatie
De Ouderraad vergadert een zestal keren per schooljaar. Tijdens die vergaderingen, die per toerbeurt bij de leden thuis worden gehouden, komen de lopende zaken (met name de activiteiten) aan de orde. Voor de ondersteuning en organisatie van activiteiten wordt per activiteit een commissie samengesteld die de inhoud van de activiteiten verder uitwerkt. Door toevoeging van één tot twee leerkrachten aan de commissies wordt een goede communicatie en afstemming met de school gerealiseerd.

Lidmaatschap
Lid van de Ouderraad kunnen alleen ouders zijn die nog kinderen op Basisschool St. Jozef hebben. Dat betekent dat leden per definitie aftreden wanneer hun (laatste) kind de school verlaat. Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn om het lidmaatschap van de Ouderraad te beëindigen. Een en ander houdt in ieder geval in dat de Ouderraad regelmatig behoefte heeft aan nieuwe leden. Er wordt gestreefd naar een totaal van een negental creatieve, actieve en betrokken leden om met dit aantal de belasting die het lidmaatschap van de Ouderraad met zich meebrengt te beperken. Want dat er sprake is van enige belasting mag duidelijk zijn. Tegenover de beperkte belasting staat ook een beloning. Die beloning is er in de vorm van de voldoening als gevolg van een geslaagde activiteit, als gevolg van blije kindergezichten. Maar de beloning is er ook in de band die wordt opgebouwd tussen de leden onderling en met het onderwijsteam en ook met de leerlingen. Ook het inzicht dat wordt verkregen in wat er nu werkelijk in de school allemaal gebeurt, de school van binnenuit ervaren, heeft zijn charme. Als lid van de Ouderraad maak je veel meer deel uit van het deel van de leefwereld van je kind dat school heet.

Contact
Over alle mogelijke zaken de school in welke vorm dan ook betreffend kan met de Ouderraad contact worden opgenomen. Dat kan door het sturen van een mailtje naar ouderraadstjozef@bs-st-jozef. En natuurlijk kunnen de leden ook worden aangesproken bij de school. De samenstelling van de Ouderraad wordt ieder jaar bekend gemaakt via de activiteitenkalender die de school uitgeeft.

Oproep
Neem contact op met de ouderraad wanneer er belangstelling bestaat om lid van de Ouderraad te worden of op een andere manier ondersteuning te verlenen bij de activiteiten die worden georganiseerd voor onze kinderen, de leerlingen van Basisschool St. Jozef.