Kwaliteitsondersteuner

Het basisonderwijs moet een ononderbroken ontwikkelingslijn bieden voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Dit betekent dat het onderwijs in de diverse groepen op elkaar afgestemd dient te zijn.
De beginsituaties en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen zijn verschillend. Daarmee wordt rekening  gehouden. Ieder kind krijgt zoveel mogelijk de zorg en aandacht die het nodig heeft.
 
De groepsleerkracht kijkt wat de behoeften zijn van een kind, qua leerstof en aanpak en beschrijft dit in het groepsplan. Dit wordt besproken met de kwaliteitsondersteuner (KO-er)  Ouders worden geïnformeerd over eventuele aanpassingen in het aanbod. De extra begeleiding vindt zo mogelijk in de groep plaats.
 
Kwaliteitsondersteuners zijn speciaal daarvoor opgeleide leerkrachten, belast met taken rondom 
•    in het algemeen de begeleiding van alle kinderen in de groep. In dat geval merkt u, als ouder daar weinig van, want de kwaliteitsondersteuner voert gesprekken met de leerkracht, bewaakt de voortgang van alle kinderen in de groep en coacht/ondersteunt de leerkracht waar nodig;
•    meer specifiek de begeleiding van leerlingen met meer ondersteuningsbehoefte. In dat geval kan het zijn dat de kwaliteitsondersteuner bij de oudergesprekken aansluit, een onderzoek(je) uitvoert bij uw kind, externe hulp initieert of een hulptraject opstart.
 
Daarnaast blijven kwaliteitsondersteuners op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Zij nemen deel aan diverse netwerkbijeenkomsten en houden het schoolteam op de hoogte van deze ontwikkelingen. 
 
Soms wordt het Intern Ondersteunings Team (IOT) van Eduquaat en Meerderweert om advies of ondersteuning gevraagd. Bij deze besprekingen kijkt een deskundige samen met de kwaliteitsondersteuner en leerkracht met als doel: hoe kunnen we dit kind met zijn mogelijkheden en beperkingen verder helpen?  Dit kan soms leiden tot verder onderzoek naar de mogelijke oorzaak van problemen  en welke hulp door de leerkracht het beste ingezet kan worden. Het kan voorkomen dat de zorgvraag van een leerling niet door onze school kan worden ingevuld. Samen met de ouders wordt dan een traject opgestart, waarin we zoeken naar een passende onderwijsplek voor de betreffende leerling. 
 
In de schoolgids en de zorggids (op school ter inzage) staat meer informatie over de zorg en ondersteuning aan kinderen.