De medezeggenschapsraad

Sinds februari 1982 is de wet "Medezeggenschap in het onderwijs" van kracht. De wet regelt de samenwerking tussen ouders, school en schoolbestuur en geeft aan waar de MR instemmingsrecht dan wel adviesrecht heeft. In een reglement hebben de (G)MR-en van de scholen van Eduquaat dit vastgelegd. De MR toetst beleids- en bestuursaangelegenheden, met name de sterk schoolgebonden onderwerpen, op grond van dit reglement; De MR houdt zich met name bezig met het doel en de inhoud van het onderwijs op onze school en de plannen die het bestuur uitvoert voor onze school. De MR en GMR kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Het reglement kan bij de leden van de MR/GMR of bij de directie ingezien worden.
 
Heeft u belangstelling in het werk van de MR? Laat het ons dan weten !
 
In de MR hebben zitting:
 
Namens de ouders:                                                     
John Verstappen (ook lid GMR)
Wijffelterbroekdijk 17
6006 VG Weert
0495-561215
                              
Anneke Kofman
Borgstraat 1
3640 Kessenich
Tel. 06-44570430
 
Namens het team:
Maria Gubbels - Korten
(voorzitter MR en lid GMR)
m.gubbels@eduquaat.nl                       
 
Marjon Brüll - Wolters 
m.wolters@eduquaat.nl