GMR

Onze school valt samen met 6 andere basisscholen onder één bestuur, Stichting Eduquaat. Elke school heeft een eigen MR. Onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen, worden behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (=GMR) van Eduquaat. De leden van deze GMR worden gekozen door de 7 MR-en van de scholen. Per MR worden 2 leden afgevaardigd: één namens de ouders en één namens het personeel. Zo zijn alle scholen vertegenwoordigd en kan er samen vergaderd worden over het bovenschools beleid op het gebied van o.a. financiën, personeel en organisatie.
Op de pagina van de MR staat beschreven wie namens onze school in de GMR zitten.

Notulen en jaarverslagen van de GMR zijn te vinden op de website van Eduquaat via deze link