Vervangingen tijdens ziekte van leerkrachten

27-09-2016

Weert, 27 september 2016

 

Beste ouders en opvoeders,

We willen u informeren over de maatregelen die de gezamenlijke scholen binnen Eduquaat hebben genomen om zo goed mogelijk om te gaan met vervangingen tijdens ziekte van leerkrachten.

Het is altijd een vervelende situatie wanneer een leerkracht ziek wordt. Vervelend voor alle betrokkenen en voor het onderwijs is continuïteit en kwaliteit in het geding! Vervanging tijdens ziekte is een nog actueler thema geworden omdat we in verband met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) meer moeite hebben met het invullen van kortdurende vervangingen. Bovendien dreigt er (landelijk) een tekort aan leerkrachten. Het is dus van belang dat we zorgvuldig omgaan met de inzet en vervanging van leerkrachten.

Het uitgangspunt is dat we de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen, zo optimaal mogelijk, willen borgen. Wanneer de leerkracht ziek is, proberen we vanzelfsprekend voor vervanging te zorgen. We hebben daarvoor een aantal eigen vervangers in dienst genomen. Via het secretariaat van Eduquaat wordt zo goed mogelijk een match gemaakt tussen de vervanger en de taak op een school. Verder hebben we de parttime leerkrachten van Eduquaat gevraagd bij eventuele calamiteiten een aantal uren extra te werken. Het een en ander moet dan nog wel passend zijn.

Verder werken we samen met vijf andere besturen in de regio Midden Limburg voor het organiseren van de vervangingen. Ieder van die besturen heeft enkele leerkrachten extra aangenomen die inzetbaar zijn bij vervangingen. Wanneer we op een bepaald moment geen eigen vervanger hebben, dan kijken we of er bij de andere besturen iemand beschikbaar is. Helaas biedt dit nog niet altijd een oplossing, want er zijn bijvoorbeeld piekmomenten waarop veel leerkrachten (en leerlingen) ziek zijn. In het schema op de achterzijde hebben we uitgelegd wat we dan doen.

We proberen zo goed mogelijk de voorkomende situaties op te vangen door duidelijke processen en samenwerking met andere besturen. Het kan zijn dat op piekmomenten er teruggevallen moet worden op afspraken zoals beschreven in het schema op de achterzijde van deze brief. Het is niet optimaal maar gegeven de omstandigheden dan het meest haalbare.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of aanvullende ideeën kunt u terecht bij ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet,

 

Basisschool Sint Jozef

 

Jos Ramakers.

 

 

Schema met toelichting:

  1. Wanneer een vervanging niet ingevuld kan worden, wordt gekeken of met behulp van stagiaires, parttimers en eventueel door de groep kinderen op te splitsten het intern opgelost kan worden.
  1. De school probeert een alternatief programma op te zetten. Als voorbeeld: de directeur, intern begeleider of bouwcoördinator nemen een rol om samen met vrijwilligers, ouders en medewerkers vanuit de kinderopvang een circuitmodel op te zetten. Kinderen krijgen de mogelijkheid om aan verschillende activiteiten van gezelschapsspelen, spel, dans of bijvoorbeeld het bouwen met Lego activiteiten te doen. Niet perse direct gericht op de leerstof van het onderwijs. Voor deze momenten zijn vrijwilligers nodig. De school gaat ouders benaderen om in het geval van een dergelijke situatie, mee te komen helpen om de kinderen op een zinvolle manier op te vangen.
  1. Wanneer al deze stappen zijn doorlopen en het is niet mogelijk om de kinderen op school te houden, dan wordt door de school verzocht om de kinderen thuis te houden. Dit is wel de laatste noodgreep omdat het dan gewoon niet meer anders kan. Voor de enkele ouders waarvoor het dan niet mogelijk is om de kinderen thuis te houden of onder te brengen, is opvang op school dan mogelijk.